Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia:
  1. usług złożenia Zamówienia na Usługę najmu;
  2. Usług świadczonych drogą elektroniczną tj. np. newslettera, wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy za pośrednictwem serwisu internetowego www.galuxury.pl(zwanego dalej Serwisem Internetowym), przez Adriana Stoksik, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ga Luxury Apartments Adrian Stoksik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. Grzegórzecka 67H/167, NIP: 6783095266, zwanego dalej Ga Luxury Apartments.
 2. Kontakt z Ga Luxury Apartments może odbywać się za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej, pod adresem: Ga.luxuryapartment@gmail.com;
  2. telefonu: +48 791-710-021
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Ga Luxury Apartments w witrynie internetowej www.galuxury.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Ga Luxury Apartments, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Ga Luxury Apartments informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Klienta sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Dostępność – oznacza, że Pokój lub Apartament jest wolny i Klient może w wybranym przez siebie terminie wynająć Pokoju lub Apartament od Ga Luxury Apartments;

Kalendarz- za pomocą Kalendarza Klient może sprawdzić Dostępność Pokoju lub Apartamentu;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Pokój lub Apartament – pomieszczenie lub lokal mieszkalny, opisany w Serwisie, który może zostać wynajęty przez Klienta;

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.galuxury.pl, którego właścicielem i administratorem jest Ga Luxury Apartments, za pomocą którego Klienci zawierają z Klientem Umowę najmu oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną;

Umowa najmu (Umowa najmu/Najem) - Umowa, na mocy której Ga Luxury Apartments oddaje Klientowi Pokój lub Apartament odpłatny najem, w terminie, który Klient wskazuje podczas składania Zamówienia, na zasadach sformułowanych w niniejszym Regulaminie, w rozdziale o tytule „VIII. Zasady zawierania Umowy najmu”;

Usługi – usługi świadczone przez Ga Luxury  Apartments na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Ga Luxury Apartments, w ramach Serwisu umożliwia Klientom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: o urządzenie z dostępem do Internetu, o dostęp do poczty elektronicznej, o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Ga Luxury Apartments, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Ga Luxury Apartments umożliwia korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. skorzystania z formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Ga Luxury Apartments;
  3. przekierowania na zewnętrzne social media,
  4. udostępnianie Kalendarza
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu.
 5. Klient ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Ga Luxury Apartments. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta za pośrednictwem formularza.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media w postaci m.in. Facebooka oraz Instagrama jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Kalendarza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia dedykowanego przycisku.
 8. Ga Luxury Apartments ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. USŁUGA NAJMU

 1. Ga Luxury Apartments umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie Umowy najmu.
 2. Ga Luxury Apartments świadczy Usługę najmu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
 3. Umieszczone w serwisie informacje dot. Apartamentów, w szczególności ich opisy, parametry, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Niektóre zaproszenia mogą być oznaczone jako „Oferty specjalne”.
 4. W przypadku Ofert specjalnych Ga Luxury Apartments wyłącza możliwość zmian w zakresie Najmu.
 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia za świadczenie Usługi najmu.
 6. Wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminie wskazanym na stronach Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia.
 7. Ga Luxury Apartments może żądać uiszczenia przez Klienta zadatku w przypadku oferty bezzwrotnej w wysokości wskazanej podczas składania Zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.
 8. Uiszczony przez Klienta zadatek zalicza się na poczet Wynagrodzenia.

VI. KAUCJA

 1. Ga Luxury Apartments może zobowiązać Klienta do uiszczenia opłaty kaucyjnej w wysokości 500 zł (dalej jako: „Kaucja”). Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Ga Luxury Apartments wynikających z Umowy Najmu, jak również zabezpieczenie na wypadek naliczenia kar umownych naliczonych ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu obiektu.
 2. Kaucja zabezpieczana jest przez Ga Luxury Apartments poprzez płatność przelewem.
 3. Rozliczenie płatności następuje do 4 dni od chwili zakończenia Umowy Najmu, po uprzednim potrąceniu ewentualnych należności przysługujących Ga Luxury Apartments. Przez potrąceniem należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Ga Luxury Apartments poinformuje na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zdarzeniu powodującym potrącenie należności oraz wysokość potrąconej należności.

VII. ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Ga Luxury Apartments umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie Umowy najmu Apartamentu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Umowę Najmu może zawrzeć osoba fizyczny, która ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także Przedsiębiorca.
 3. Ga Luxury Apartments na stronie Serwisu prezentuje Klientom informacje dotyczące Apartamentów m.in. w zakresie ilości osób dla których Apartament może być wynajęty, a także udostępnia Kalendarz, za pomocą którego Klient może sprawdzić dostępność Apartamentu w określonym terminie i cenę za Najem poszczególnych Apartamentów.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient, po sprawdzeniu dostępności Apartamentów w określonym terminie za pomocą Kalendarza, wybiera Apartament, który chce wynająć, dodaje, za pomocą checkboxów Usługi dodatkowe, a następnie składa Zamówienie przez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 5. Zamówienie zostaje złożone Ga Luxury Apartments w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Najmu będącej przedmiotem Zamówienia.
 6. Formularz Zamówienia jest obsługiwany przez dostawcę systemu teleinformatycznego Ga Luxury Apartments. Dostawcą jest IAI SA, al. Piastów 30, 71-064 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 820 000,00 złotych KRS 0000891870, NIP: 5252767146.
 7. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta, jeśli na podany przez niego adres poczty elektronicznej, Ga Luxury Apartments prześle potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą uiszczenia zadatku lub całkowitej kwoty Wynagrodzenia za świadczenie Usługi Najmu, w zależności od rodzaju złożonego Zamówienia.
 9. Klient może również złożyć Zamówienie na Najem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Ga Luxury Apartments, rodzaj Apartamentu, który chce wynająć, informację o ilości osób lub zwierząt, które mają korzystać z Apartamentów ramach Najmu, wskazać Usługi dodatkowe, z których chce skorzystać;
  2. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail,
  3. poinformować o chęci otrzymania faktury VAT i wskazać wszystkie wymagane do jej wystawienia dane, których zażąda Ga Luxury Apartments.
 11. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Ga Luxury Apartments poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie Umowy o świadczenie Najmu.
 12. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem, Ga Luxury Apartments każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia oraz informację, ze złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Umowa zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku, a w przypadku Ofert specjalnych, uiszczenia całkowitego Wynagrodzenia.
 14. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Najmu, Ga Luxury Apartments potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 15. Umowa o świadczenie Usługi Najmu lub Vouchera zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie płatności, które zobowiązany jest ponieść Klient w związku z zawieraną Umową Najmu, są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może uiścić płatności za pośrednictwem:
  1. przelewu na rachunek bankowy Ga Luxury Apartments wskazany w Serwisie (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Ga Luxury Apartments potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Ga Luxury Apartments),
  2. płatności elektronicznej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanego z Serwisem (realizacja Najmu jest możliwa po otrzymaniu przez Ga Luxury Apartments informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta),
 3. Klient jest zobowiązany uiścić zadatek w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku braku uiszczenia zadatku w terminie, o którym mowa w ppkt. powyżej, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku Zamówień wobec których Ga Luxury Apartments zażądał uiszczenia zadatku, Klient może opłacić pozostałą część Wynagrodzenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Najmu, chyba, że Ga Luxury Apartments zgodził się przesunąć termin płatności.
 6. W przypadku, gdy Klient uchyla się od zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia, po wpłaceniu zadatku, Ga Luxury Apartments ma prawo odmówić Zameldowania Klientowi.

IX. ZMIANA UMOWY NAJMU

 1. Ga Luxury Apartments umożliwia Klientowi dokonanie zmian w zakresie Usługi Najmu najpóźniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia Najmu.
 2. W przypadku Ofert specjalnych Klient nie może dokonać zmian w zakresie Usługi Najmu.
 3. W celu zmiany Najmu, Klient kontaktuje się z Ga Luxury Apartments za pośrednictwem wiadomości e-mail w treści podając informację dotyczące zmiany Umowy Najmu lub systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Ga Luxury Apartments do zawarcia Umowy Najmu.
 4. Ga Luxury Apartments, po sprawdzeniu Dostępności Pokoju lub Apartamentu, w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia zmian przez Klienta, informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy zmiana została dokonana.
 5. W przypadku, gdy ze względu na brak Dostępności, Ga Luxury Apartments nie będzie mógł zrealizować zmiany, umożliwi Klientowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu. W takim przypadku zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie umownego odstąpienia od Umowy Najmu.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który jest Konsumentem ma prawo, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia jej zawarcia bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Ga Luxury Apartments. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy).
 2. Ga Luxury Apartments z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:
  1. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Ga Luxury Apartments wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Ga Luxury Apartments utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 4. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Umowy najmu.
 6. Klient może odstąpić od Umowy najmu nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Najmu (umowne prawo do odstąpienia od umowy).
 7. W przypadku, gdy Klient skorzysta z umownego prawa do odstąpienia od umowy, uiszczony przez Klienta zadatek lub Wynagrodzenie są zwracane w ciągu 5 dni od dnia odstąpienia od Umowy Najmu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 8. Klient może odstąpić od Umowy najmu później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Najmu, w takim przypadku Ga Luxury Apartments zatrzymuje zadatek.
 9. Umowne prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Ofert specjalnych, a także po godzinie 15:00 w dniu rozpoczęcia Najmu.

XII. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Każdy Klient Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Ga Luxury Apartments danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient i osoby, którym udostępnia Apartament są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu obiektu.
 3. Klient, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Najmu, jest zobowiązany dokonać Meldunku w sposób wskazany przez Ga Luxury Apartments. Po indywidualnym ustaleniu i potwierdzeniu przez Ga Luxury Apartments, Klient może dokonać również Meldunku później niż w dniu rozpoczęcia Najmu.
 4. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Klientów czy Ga Luxury Apartments, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA Z TYTUŁU UMOWY NAJMU

 1. Rozpoczęcie najmu rozpoczyna się w dniu wskazanym w Umowie Najmu od godziny 15:00 – zameldowanie jest możliwe w godzinach od 15:00 do 20:00 w przypadku późniejszego zameldowania Klient ponosi odpowiedzialność za nieumiejętność zameldowania.
 2. Wszystkie obiekty wyposażone są w skrytki na klucze – instrukcja zameldowania oraz kod zostaną dostarczone klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu najpóźniej w dniu zameldowania.
 3. Klient, zobowiązuje się opuścić Pokój lub Apartament w dniu wskazanym w Umowie Najmu jako ostatni dzień świadczenia Usługi najmu do godziny 11:00.
 4. Apartament wraz z kompletem kluczy, po zakończeniu Umowy Najmu, powinny zostać wydane Ga Luxury Apartments w stanie niepogorszonym.
 5. W przypadku zagubienia kluczy do Apartamentu lub pilota do bramy garażowej, Klient zapłaci karę umowną w wysokości 350 zł.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu zaistniałe z jego winy lub winy osób przebywających razem z nim w Apartamencie.
 7. W przypadku stwierdzenia szkody, Ga Luxury Apartments może żądać od Klienta kwoty wysokości szkody w postaci przelewu bankowego do 5 dni roboczych na rachunek GA Luxury Apartmants lub w przypadku kaucji potrącić kwotę odpowiadającą wysokości szkody z uiszczonej przez Klienta Kaucji.
 8. Zanim Ga Luxury Apartments dokona potrącenia lub żadania przelewu, o którym mowa powyżej, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS o zaistnieniu szkody, przysyłając zebraną dokumentację związaną ze szkodą.
 9. Ga Luxury Apartments ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.
 10. Przez wykraczanie w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu rozumie się w szczególności:
  1. nieprzestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w budynku, w którym znajduje się Apartament tj. w godzinach 22:00-6:00;
  2. oddanie Pokoju lub Apartamentu w podnajem lub użyczenie osobom trzecim;
  3. przekroczenie liczby osób korzystających z Pokoju lub Apartamentu powyżej liczby wskazanej podczas zawierania Umowy Najmu;
  4. nieprzestrzeganie innych postanowień Regulaminu Obiektu skutkujące koniecznością wezwania przez GA Luxury Apartments Policji bądź innych służb porządkowych.
  5. organizacja imprez
  6. palenie tytoniu oraz innych substancji w apartamencie
 11. Każdorazowo opuszczając obiekt, gość obowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi.
 12. GA Luxury Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek grzejników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń rtv oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z karą pieniężną.
 15. W przypadku wypowiedzenia Umowy Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, Ga Luxury Apartments zatrzymuje Wynagrodzenie z tytułu Umowy najmu tytułem kary umownej.

XIV. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać Ga Luxury Apartments reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres email.
 2. W reklamacji Klientem powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Ga Luxury Apartments zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klientem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Ga Luxury Apartments wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Klientów dane osobowe, Ga Luxury Apartments zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Ga Luxury Apartments jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Ga Luxury Apartments jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ga Luxury Apartments a Klientem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ga Luxury Apartments a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ga Luxury Apartments.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.